یکشنبه, 28 مهر, 1398
SUNDAY, October 20, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 24 مهر - بهره برداري از دوباب زمین تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 مهر 1398
موضوع: بهره برداري از دوباب زمین تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/29 الی 1398/08/08
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 24 مهر - بهره برداری از سالن ایروبیک بانوان مجموعه ورزشی شهید کشوری
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 مهر 1398
موضوع: بهره برداری از سالن ایروبیک بانوان مجموعه ورزشی شهید کشوری
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/29 الی 1398/08/08
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved