پنج شنبه, 29 شهریور, 1397
THURSDAY, September 20, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 18 شهریور - بهره برداري از سالن چند منظوره شمالغرب واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: یک شنبه 18 شهریور 1397
موضوع: بهره برداري از سالن چند منظوره شمالغرب واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/07/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/06/20 الی 1397/06/27
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 02 اسفند - بهره بردار ي از يكباب زمين چمن مصنوعي فوتبال بهمراه يكدستگاه بوفه كانكس در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: چهار شنبه 02 اسفند 1396
موضوع: بهره بردار ي از يكباب زمين چمن مصنوعي فوتبال بهمراه يكدستگاه بوفه كانكس در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/12/05 الی 1396/12/08
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved