شنبه, 01 مهر, 1396
SATURDAY, September 23, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 15 شهریور - بهره‌برداری از يكباب استخر سرپوشيده بانضمام ساير متعلقات و تاسيسات آن درمجموعه ورزشی شهيد كشوري
تاریخ ثبت: چهار شنبه 15 شهریور 1396
موضوع: بهره‌برداری از يكباب استخر سرپوشيده بانضمام ساير متعلقات و تاسيسات آن درمجموعه ورزشی شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/07/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/06/19 الی 1396/06/29
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 15 شهریور - بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و يكباب سوناي خشك و بخار و ساير متعلقات آنها در مجموعه ورزشي شهيد كشوري -تجديد
تاریخ ثبت: چهار شنبه 15 شهریور 1396
موضوع: بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و يكباب سوناي خشك و بخار و ساير متعلقات آنها در مجموعه ورزشي شهيد كشوري -تجديد
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/07/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/06/19 الی 1396/06/29
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved