چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
سه شنبه 14 آذر
انجام امور نظارت فني و اجرايي تاسيسات در مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد كشوري
انجام امور نظارت فني و اجرايي تاسيسات در مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد كشوري
توضيحات: تعهدات پیمانکار در طول مدت قرارداد:
مدت زمان فروش اسناد: از روز يكشنبه 96/9/12 لغايت روز دوشنبه 96/9/20
آخرين مهلت تحويل پاكات: روز شنبه مورخ 96/10/2 تا ساعت 16 ميباشد.
محل تحويل پاكات:ابتدا به امور قراردادهاي شركت مراجعه وبعد از اخذ تائيديه از امور قراردادها به حراست و دبيرخانه شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي تحويل گردد.
بازگشايي:روز يكشنبه مورخ 96/10/3 راس ساعت 15 در محل دفتر مدير امور قراردادهاي شركت:تهران:ابتداي اتوبان نيايش،مجموعه ورزشي انقلاب،جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادها
برآورد پايه مناقصه جهت يكسال شمسي:444،000،000ريال
محل انجام كار:تهران،ابتداي اتوبان حقاني،مجموعه ورزشي شهيد كشوري
مدت این قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت يكسال شمسي ميباشد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved