یک شنبه 19 اسفند برگزاری دو مزایده اماکن مجموعه های انقلاب و شهید شیرودی  
   
  با حضور معاونین شرکت صورت گرفت؛مزایده های جداگانه بهره برداری از برخی اماکن مجموعه های ورزشی انقلاب و شهید شیرودی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه، دو مزایده جاری با حضور "فتح الهی" معاون پشتیبانی و "حسینی" معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار گردید.

مزایده بهره برداری از بوفه استخر آبیاری مجموعه ورزشی انقلاب و همچنین فروشگاه و دو بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی از جمله این موارد بود.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، لاله مدیر مجموعه انقلاب، کابلی مدیر مجموعه شهید شیرودی، تاجیک مدیر حراست، انصاری ذیحساب جاری و جمالی مسئول بازرسی شرکت نیز حضور داشتند.