چهار شنبه 19 دی عملیات جمع آوری کولر های آبی بلااستفاده در ساختمان شماره یک  
   
  با دستور مدیر مجموعه کولر های آبی فرسوده مجموعه که از رده خارج و بلااستفاده بودند جمع آوری گردید .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری در راستای زیبا سازی فضاهای مجموعه عملیات جمع آوری کولر های آبی فرسوده که در طبقات ساختمان شماره 1 ،بلا استفاده بودند توسط پرسنل زحمتکش خدمات و تاسیسات مجموعه جمع آوری و به محل انبار ضایعات مجموعه منتقل گردیدند .