دوشنبه, 24 خرداد, 1400
MONDAY, June 14, 2021
چهار شنبه 15 مرداد
بازدید معاون پشتیبانی شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved