دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
دو شنبه 19 تیر
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی آزادی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved