شنبه, 02 آذر, 1398
SATURDAY, November 23, 2019
سه شنبه 11 تیر
بازدید معاون جذب مشارکتها و مدیر قراردادهای شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری
عکس : حامد شهابی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved