دوشنبه, 24 خرداد, 1400
MONDAY, June 14, 2021
دو شنبه 03 شهریور
بازدید مدیر امور اقتصادی و جذب سرمایه شرکت توسعه از طرحهای سرمایه گزاری مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved