دوشنبه, 02 بهمن, 1396
MONDAY, January 22, 2018
چهار شنبه 06 دی
حضور شهروندان در ساعاتی بعد از وقوع پس لرزه بامداد چهارشنبه در تهران و البرز در مجموعه کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved