پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
سه شنبه 04 دی
بررسی راههای سرمایه گذاری، مشارکت و کسب درآمدزایی در مجموعه ورزشی آزادیتهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved