یکشنبه, 31 تیر, 1397
SUNDAY, July 22, 2018
چهار شنبه 13 تیر
بازدید مدیریت مجموعه شهید کشوری از موتور خانه و دیزل ژنراتور برق اضطراری مجموعه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved