یکشنبه, 10 فروردین, 1399
SUNDAY, March 29, 2020
چهار شنبه 14 اسفند
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دمای بدن کارکنان ومراجعین در مبادی ورودی مچموعه کنترل شد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved