دوشنبه, 07 اسفند, 1396
MONDAY, February 26, 2018
یک شنبه 18 تیر
آموزش و مانور آتش نشانی در مجموعه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved