یکشنبه, 31 تیر, 1397
SUNDAY, July 22, 2018
دو شنبه 28 خرداد
بازدید مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری از اماکن ورزشگاه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved