پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
یک شنبه 08 مهر
مجمع عمومی شركت توسعه باحضور وزیر ورزش وجوانان
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved