چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
یک شنبه 18 خرداد
سرپرست جدید مجموعه شهید کشوری معرفی شد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved