دوشنبه, 31 تیر, 1398
MONDAY, July 22, 2019
سه شنبه 16 بهمن
برتری 6 بر 5 پاراگ در مقابل مهر خلیج فارس


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved