پنج شنبه, 29 شهریور, 1397
THURSDAY, September 20, 2018
چهار شنبه 06 تیر
بازدید آقایان فتح اله زاده و هاشمی از اماکن ورزشی مجموعه کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved