شنبه, 10 خرداد, 1399
SATURDAY, May 30, 2020
یک شنبه 24 شهریور
بازی بین تیم های جوانان شاهین مهر و پاراگ در مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved