دوشنبه, 18 اسفند, 1399
MONDAY, March 8, 2021
سه شنبه 30 دی
بازدید سرپرست معاونت مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved