دوشنبه, 02 بهمن, 1396
MONDAY, January 22, 2018
سه شنبه 12 دی
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved