جمعه, 13 تیر, 1399
FRIDAY, July 3, 2020
یک شنبه 07 مهر
در ادامه بازسازی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی شهید کشوری در مهر ماه 1398


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved