چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
دو شنبه 19 خرداد
بازدید سرپرست مجموعه شهید کشوری از اماکن ورزشی و طرحهای سرمایه گذاری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved