چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
یک شنبه 13 آبان
بازدید مدیرعامل به همراه معاون مشارکت های مردمی از بازسازی استادیوم آزادی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved