یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
چهار شنبه 11 مهر
برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشوری در روز چهار شنبه مورخ1397/7/11


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved