چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
چهار شنبه 09 آبان
بازدید مقامات و بررسی رفع ایرادات استادیوم آزادیتهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved