دوشنبه, 31 تیر, 1398
MONDAY, July 22, 2019
یک شنبه 11 شهریور
بازدید مهندس کریمی از پروژه سالن شش هزار نفری شیراز به همراه استاندار ورییس برنامه بودجه استان فارستهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved