چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
دو شنبه 19 اسفند
کنترل دمای بدن کارگران پروژه های عمرانی مجموعه ورزشی شهید کشوری برای پیشگیری از ویروس کرونا


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved