چهارشنبه, 18 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 8, 2020
یک شنبه 25 خرداد
نخستین جلسه شوری معاونین و مدیران شهید کشوری با سرپرست مجموعه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved