شنبه, 23 آذر, 1398
SATURDAY, December 14, 2019
سه شنبه 11 تیر
بازدید معاون جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved