سه شنبه, 11 آذر, 1399
TUESDAY, December 1, 2020
سه شنبه 11 تیر
بازدید معاون جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved