یکشنبه, 31 شهریور, 1398
SUNDAY, September 22, 2019
شنبه 11 خرداد
روند بازسازی سالن چند منظوره مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved