دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
شنبه 06 خرداد
نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل شرکت


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved