شنبه, 04 اسفند, 1397
SATURDAY, February 23, 2019
چهار شنبه 06 تیر
بازدید جناب آقای ثنایی مدیر امور قراردادهای شرکت توسعه از اماکن مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved