دوشنبه, 14 آذر, 1401
MONDAY, December 5, 2022
چهار شنبه 04 اسفند
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه وزرشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved