یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
شنبه 03 مهر
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از مجموعه ورزشی شهید کشوری و معاونت فنی و مهندسی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved