دوشنبه, 07 فروردین, 1402
MONDAY, March 27, 2023
یک شنبه 16 بهمن
اجرای عملیات هرس درختان مجموعه ورزشی شهید کشوری
عملیات هرس درختان مجموعه در طول هفته و در چند مرحله انجام شد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved